ANBI

De stichting Omgeving en Educatie is in 2001 als Algemeen Nut Beogende Instelling erkend.

Jaarverslag 2019

Roel heeft in 2019 lezingen en workshop gegeven, o.a. op een didactiekconferentiemiddag in Nijmegen en een onderwijskundig congres in Tartu (Estland). De nieuwe uitgave van ‘Economisch Leren Denken’ is als e-book beschikbaar gesteld via de nieuwe website. Leon heeft drie lezingen gegeven, met als titel ‘Denken lernen mit Geschichte’ en één met als titel ‘Denken lernen mit Geographie und Politik’. Daarnaast heeft hij tweemaal een Webinar verzorgd over ‘Denken lernen mit Geographie und Politik’. Samen met Joop van der Schee heeft hij de inhoud voor de website ‘Leren denken met Aardrijkskunde’ aangeleverd, die sinds dit voorjaar achtergronden, opdrachten en literatuur bevat. Harry heeft vanuit zijn voorzitterschap zorggedragen voor alle formele verplichtingen van onze stichting.

Financieel verslag

De balans /staat van baten en lasten (met toelichting) voor 2018 en 2019:

Kalenderjaar 2018
Activa per 1-1-2018: € 42.459
Baten in 2018: € 3.130
Lasten in 2018: € 1.403
Exploitatiesaldo over 2018: € 1.727 (positief)
Activa per 31-12-2018: € 44.186

Toelichting: de verkoop van boeken in de serie “leren denken met…” is in 2018 de belangrijkste bron van inkomsten geweest. De uitgaven bestonden voornamelijk uit portokosten, drukkosten en bankkosten.

Kalenderjaar 2019
Activa per 1-1-2019: € 44.136
Baten in 2019: € 584
Lasten in 2019: € 2.061
Exploitatiesaldo over 2019: € 1.466-/- (negatief)
Activa per 31-12-2019: € 42.670

Toelichting: de verkoop van boeken in de serie “leren denken met…” is in 2019 tot stilstand gekomen omdat we besloten hebben de werkvormen online te delen in plaats van gedrukte boeken te verkopen. Dat wordt direct zichtbaar in de teruggelopen verkopen en baten. De verkoop van boeken is altijd onze belangrijkste bron van inkomsten geweest. Die droogt nu op. De uitgaven bestonden voornamelijk uit het maken van onze nieuwe websites ‘leren denken met economie’ en ‘leren denken met aardrijkskunde’.

Beleid

De stichting continueert in 2020 de bestaande activiteiten m.b.t. het promoten van denkvaardigheden in het (voortgezet) onderwijs. De stichting biedt m.n. ondersteuning aan leraren in het voortgezet onderwijs bij het invoeren en uitvoeren lessen, waarin leerlingen expliciet ook denkvaardigheden in de vakken ontwikkelen. Tot nu toe hebben bestuursleden zelf het gedachtengoed van de stichting uitgedragen in lezingen en publicaties. Voorstel is om in de toekomst initiatieven van anderen die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting, financieel te ondersteunen. Ook in 2020 zal het bestuur zich blijven buigen over de vraag hoe en onder welke condities dat kan gebeuren. Via de nieuwe websites zijn al onze publicaties voor aardrijkskunde en economie beschikbaar gekomen. Aldaar is ook het jaarverslag van de stichting te vinden.